Tuesday, August 18, 2015

یادداشت های عروسکِ آن دور دورها

....
ساعتِ برگردم گردیده است       و دستِ خودم نیست        برمی گردم
درختی سوخته ام توی این تخت
و دهانم دهانِ سیاهِ زنی که اسمت را صدا می کند.
...
...

No comments: