Thursday, October 14, 2010

بوی کاه به مشامم می رسد

شیدا در اولین دفتر شعرش«عکس فوریِ عشقبازی» شاخکی از شعر امروز را گرفته و بالا می‌رود. اما او به ساختارشکنی زبان وقعی نمی‌نهد. واژه‌ها و شیوه‌ی بیانِ او از هیچ‌یک از سه ستون شعر امروز ایران نیز پیروی نمی‌کند. شعرِ او گاه مخلوطی از این سه سبک است. به اعتقاد من شیدا قدمی برداشته است تا با «لیبرالسم ادبی» خود ساختارهای فکری ما را در هم بریزد. دلیل استفاده از «لیبرالسم ادبی» چیزی نیست مگر تمایل شیدا به کاربرد واژه‌هایی که به زمانِ معاصر تعلّق دارند. امّا او همیشه به این اندیشه وفادار نمی‌ماند.م
.......

بوی کاه به مشامم می رسد نام مطلبی است که رباب محب شاعر خوب مقیم سوئد
در رادیو زمانه بر مجموعه عکس فوری عشقبازی نوشته است. متن کامل این متن را می توانید در این لینک بخوانید.م

No comments: