Sunday, March 8, 2009

روز زن با چشمهای نگو

بعضی روزها نام دارند. مثل امروز. روز زن. نمی دانم این نام چه کیفیتی را با خود حمل می کند؟ جنسیت؟ توانایی و ضعف هایی که با این جنسیت می آید؟ تفاوت زن با مرد؟ مادرانگی چنهان در کلمه زن؟ زایش؟ جنس دوم بودن؟ زن از بعد مذهبی؟ اجتماعی؟ سیاسی؟
کدامیک بیشتر؟ کدامیک کم رنگ تر؟ برای من به عنوان زن این کلمه چه معنایی دارد؟ این روز چگونه؟ با کدامیک بیشتر احساس نزدیکی می کنم؟ همه؟ هیچ کدام ؟ یا مجموعی از همه.م
م" دریدا" می گوید: در همه فرهنگها نشان می دهند که مرد موجود کاملی است و زن شکل ناقص شده ی مرد است. و به گمان من در همه مذاهب و این عنصر به نظرم نقش پررنگ تری در این نابرابری و تبعیض داشته است. چرا که همواره پدیدآورندگان و پیغامبران آن مردان بودند و اجرا کنندگان و سیاست پیشگان نیز مردان بودند و طبیعی است که با جذب توده مردم و جلب آنها به مذهب، سعی در چیدمان فکری آنها به سمت و سویی داشتند و دارند که دلخواه آنان بوده است و زن در این پازل موجودی گم و بی هویت بوده است که همواره هویت و بودن خویش را مدیون و متاثر از دیگری می داند که همانا مرد است.م
برای من به عنوان زن، آن هم زنی در کشور جهان سومی و مذهبی، موجودی تکفیر شده و شیطانی بوده است که تنها با "مادر" شدن و زایش است که می توان به آن رنگ مقدسی زد و ان هم تا وقتی که در کانون خانواده باشد و متعلق به مردی. بنابراین خروج از این چهارچوب، جهان بینی فراتری می خواهد که در موازات هم، زن و هم مرد را دریابی و نقش هر یک را بپذیری و مسئولیتی که با این شناخت می آید را نیز عهده دار شوی و آنگاه است که می توان حرف از حقوق انسانی زد و نه جنسیتی و آن وقت است که برابری معنا می یابد.م
برای من به عنوان "زن" و "شاعر" این شناخت و مسئولیت پذیرش این آگاهی ابتدا از خودم آغاز می شود و بعد به دیگری می رسد.م
چرا که حق گرفتنی است و نه دادنی.م
شعر با "چشمهای نگو" را در سایت کتاب شعر بخوانید.م
کلمه های گم شده پازل" به روایت شهرنوش پارسی پور درباره کتاب عکس فوری عشقبازی در رادیو زمانه را نیز بشنوید."

3 comments:

امیر خالقی said...

اینم یک هشت مارس دیگه

شبانکاره said...

درود خب نه اینجور هم نیستا باور کنید
مولانا میگه عشق اسطرلاب اسرار خداست
علت عاشق ز علت ها جداست

من فکر می کنم اگر عاشقانه به زن نگاه شود می تواند بهترین موهبتی باشد که ما از کائنات و خدا گرفته ایم

شبانکاره said...

درود خب نه اینجور هم نیستا باور کنید
مولانا میگه عشق اسطرلاب اسرار خداست
علت عاشق ز علت ها جداست

من فکر می کنم اگر عاشقانه به زن نگاه شود می تواند بهترین موهبتی باشد که ما از کائنات و خدا گرفته ایم