Wednesday, May 28, 2014

به استانبول نگاه می کنم با گوش های مست / صدای شاعر

شعر "به استانبول نگاه می کنم با گوش های مست" یکی از محبوب های من است. چندی پیش با هادی خوجنیان عزیز درباره ی این شعر و داستان "هنوز برای انگشتان تو برهنه ام" گپی می زدیم و گفتگورفت تا حوالی رادیو کوچه و خوانش هادی عزیز. بعد گفتم طور دیگری هم می شود رفت توی شعر. حتی خود شعر شد. هادی هم  از آن ادم های شاد و مست از مهربانی است که کمتر دیگر در روزهای خیابانی ات می بینی. خواست که من لحن و روح شعر را بدهم به دستش. من هم از ایینه گریزانم. از آن شاعرهایم که پشت به خویش راه می روم. اما او در بودنش ابرام داشت. موسیقی و تنظیم هادی خوجینیان ولوله ای انداخت در استانبول. نمی شد این بار برگشت. باید رو به آینه می ایستادم.م