Wednesday, October 8, 2014

برنامه تلویزیونی "قدمی فراتر" قسمت اول

                                                                                                                                                                 قدمی فراتر نام برنامه ای تلویزونی است به همت آرش راد و حمید مظفری که به تفاوت های زنان و مردان و علل و ریشه های آن می پردازد. این برنامه در ده قسمت تهیه شده است که با طیفی از زنان در این زمینه به بحث و گفتگو نشسته اند. در این برنامه   شیدا محمدی هم به عنوان شاعر حضور داشته است.م 

No comments: