Sunday, June 2, 2013

آن چه رفت از عشق او بر ما مپرس

 
Blue Mosque, Istanbule (one of my favorite city)
 
همیشه پاره ای از آدم در آنجا که از آن مهاجرت می کند باقی می ماند، بازگشت به آنجا بازگشت به خود است، بازگشت به آن بخشی که از تو در آنجا مانده است. برای همینست که اولیس بر می گردد؛ بر می گردد حتی اگر قرار باشد چون بیگانه ای آنجا زندگی کند؛ بر می گردد حتی اگر دیگر برای دیگران بیگانه شده باشد و آنها برای او. در آنها، در مناظر سرزمینش آن تکه را می جوید، آن پاره ی گم شده را.
 
 
 

No comments: