Friday, December 21, 2012

چاه عمیق دهان من


از دهان تو یا من
اناری نیم خورده در ماه چرخ می زد
و نقب می زد در چاه عمیق دهان من
حرفهای تو
الفبا را به زبان کوه سنگی می نوشت
و انار در ماه چرخ می زد و…
تو با پستانهای دختری در سردشت
سماع می کردی
و قونیه هر شب
در رویای مردی می خوابید
و قونیه هر صبح
در من پیاده راه می افتاد
مردی که تا غار علیصدر سوت می زد و
سیب ترش حوا را
روی شعر های تو تف می کرد !
و تو فکر می کردی که هنوز
انار نیم خورده در ماه چرخ می زند
و چرخ می زد سرگیجه ناف من
در انگشت اشاره مردی
که بودا را
با کدویی طاق می زد !م

از کتاب عکس فوری عشقبازی
نوامبر 2006

-

No comments: