Wednesday, February 1, 2012

هوای تو

..............

-"کجایی ؟ همین الان کجایی ؟"

همین الانِ الان دیگر معنا ندارند در ثبت و کاغذ.

بوی قهوه یِ چشم های شنگ تو
صبحی که از لب هایم می بوسد
این حال و خیالِ شکوفه های انار از سر و رویم
بوی خانگی این تخت
تن و اندام گل های یخی.


بیداری به خرس های سفید نمی آید
گوش بده

منم و تو
فقط

منم و تو
و صدای گرم و ارغوانی که می چرخد.

زبانم چقدر خنگ است
بی خبر دارد هی غُر می زند به آینه
بد و بیراه از تو
از کوچه های پنهانی و قلب های نامرئی تو
از خودم
فکر می کند من هم چند نفر شکل و شبیه خودم را اینجا و آنجا قایم کرده ام.
......
شعر هوای تو در سایت ایرانیان اول فوریه سال 2012 منتشر شده است. ادامه این شعر را در این لینک می توانید بخوانید.م

No comments: