Thursday, October 7, 2010

چندان بنالم ناله‌ها چندان برآرم رنگ‌ها /تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ‌ها


Front of my Window
Photo by Sheida Mohamadi

یک چیزی یک چیزی یک چیزی در دلم خنج می اندازد. یک چیز وحشی و دردناک می پیچد در دلم، مثل این پیچک دور چنار روبرویم که بالا می رود، بالا می رود از ابر و پنجره، تا همه زمان این جا را به شب تبدیل کند. کاش یک نفر بیاید مرا از من پس بگیرد امشب. م

1 comment:

Anonymous said...

Che ghadr zyba,,, yek nafar hast inja!!!