Thursday, June 10, 2010

به خواهر خرداد


به تولد شاد لیلا و ساز کوک باربد


مهمانها را شمردم

همه آمده بودند

حتی کفش های تو.