Wednesday, February 10, 2010

برف و بوران در واشنگتن و گزارش تصویری من از آن

این هم شکل درختان سفید پوش این شش روز بارش برف است.

این هم استخر یخ زده محوطه دانشگاه که پیش از این آب بود.


این هم آدم برفی ساخته بچه ها دیپارتمان زبان که جلوی تپه اتاق من ساخته شده است و فردا زیر برف بعدی مدفون شد.


اما نکته قابل اعتنا برای من، کندی سیستم دولتی یا شهری اینجاست. اینجا که می گویم منظورم حتی ایالت واشنگتن است. باورم نمی شد در مقیاس شهرهای صنعتی و پیشرفته و حتی از آن بزرگتر و دهان پر کن تر، آمریکا مهد دنیای سرمایه داری و امکانات رفاهی به علت بارش برف و بوران و یا بهتر بگوبم طوفان، فدرال به مدت شش روز تعطیل شود و روزی ١٠٠ میلیون به دولت خسارت وارد شود و همه شهر در سکوت، حالتی مرده و بی تحرک بگیرد. در کمپس، حتی برف های مقابل ساختمان تمیز نشده است و تقریبا هیچ جاده و خیابانی برف روبی نشده است. تنها اتوبان در مسیر، کمی از آن لایه های ضخیم یخی پاک شده بود. در خیابانهای کوچکتر اگر مسیر باریکی به اندازه عبور یک ماشین و نه عبور ماشین مقابل، برف روبی شده است، به جای حمل برف های تلبار شده و در واقع تپه های بزرگ برف و یخ، آنها را به حاشیه خیابان و یا بهتر بگویم پیاده رو و مقابل ساختمانها رانده اند که یک کوه یخی درست شده است و عملا امکان هیجگونه تردد و عبور و مروری نیست و کسانی که باید با حیوانات خانگیشان بیرون بیایند و یا آدمهایی مثل من که ماشین ندارند، اگر برای کار ضروری از خانه خارج شوند، عملا امکان گذشتن از میان برف ها را ندارند. کف خیابانها هم به علت باقی ماندن لایه های ضخیم برف و یخ بسیار لغزنده و خطرناک است. در کوچه های گرد و بن بست که وضع بسیار بدی حاکم است. چون برف های پارو شده بام ها، همه کف خیابان و در سطح کوچه کوه شده و امکان خروج ماشین و عابر نیست.فکر می کردم در کشورهای اسکاندیناوی و یا کانادا چقدر سیستماتیک با این اتفاق برخورد می کنند و با ماشین های مجهز و بسیار مکانیزه شده، با چنین حوادثی روبرو می شوند. اما در اینجا، در قلب آمریکا به خاطر دو طوفان پشت سر هم و جمع شدن یک برف یک متر و نیم ناقابل! زندگی به کلی مختل شده است.


No comments: