Sunday, February 28, 2010

در این هوای ملسنیمه شب برفی مریلند


درختی زیر پوستم روییده
ساقه هایش بنفش
کمی
برگهایش صورتی
کمی
زرد
اِی
گاهی.م

...

ادامه این شعر را می توانید در شماره چهار مجله ادبی الکترونیکی تاسیان بخوانید. م

No comments: