Tuesday, June 21, 2016

شب رونمایی کتاب تا پلکم مژه می زند طاووس می شوی

شب رونمایی کتاب تا پلکم مژه می زند طاووس می شوی روز چهارشنبه 15 ماه جون در جردن سنتر، دانشگاه ارواین کالیفرنیا با همنوازی همایون خسروی (نوازنده چلو) برگزار شد. در آغاز برنامه دکتر تورج دریایی به معرفی شاعر و کتاب شعراو {که مرکز ایرانشناسی دانشگاه ارواین کالیفرنیا به تازگی منتشر کرده است} پرداخت. سپس شیدا محمدی درباره مینی مالیست و شعرهای مینی مال در ادبیات کهن فارسی سخن گفت. تحقیقی در یافتن خط سیر این شعرها در شعر فارسی پیش از دهه 1960 که این سبک در غرب ثبت و شکوفا شد. پس از آن شیدا، شعرهایی از این کتاب همراه با نوای موسیقی همایون خسروی اجرا کرد.م 
 کوروش بیگ پور گرافیست و عکاس این کتاب نیز در این جلسه حضور داشت.  جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب همراه با پذیرایی از حاضرین ادامه پیدا کرد.مNo comments: