Monday, October 20, 2014

بیداری به خرس های سفید نمی آیدآن روزهای شورانگیز و به گمانم تبریز
آن وقت ها عاشق زنی بود با گردنبند فیروزه ای و شال و کلاه سرخ
که از غرب این شعر با ناز می آمد 
و تصادف سطر بعد را نمی دانست.م


بریده ای از شعر "بیداری به خرس های سفید نمی آید"م
 از کتاب در دست انتشار "یواش های قرمز"م


No comments: