Friday, August 16, 2013

شوهر زنهای همسایه

شوهر من
که شوهر بام های جهان است
هر شب با آسمان آن سوی پنجره ام همخوابه می شود
وصبح
بوی پیاز داغ و اسکادا
وهم اتاقم را منتشر می کند.
 
شوهر من
   که از اسلام
        چهار زن صیغه ایش را می داند
و از یهود
پهلوی چپ مرد را
    و از مسیح
      بکارت عذرا را
 برای همه زن های همسایه
 دوستان دوره دبستانم
وهمه همکاران اداره ام
     تره خرد می کند
    سفره می اندازد
و از زیبایی نگاه و سینه هایشان سخن می گوید !
و هر بار که ته مانده سفره را در سر من می تکاند
می گوید
- باید امسال بهار بچه بیاوری !
 
 
 
 
 
 
                                                  


No comments: