Saturday, February 9, 2013

قطب نمای سرگردان

 
دورها اسکلت است و باد
گردباد
گردباد
می پیچد به دور گردن تو
دف سینه هایم سرخ
می کوبد بر حواس تو
برگرد
برگرد
دورها اسکلت است و باد
سیب ها
 ترش و کال نگاهت می کنند
برگرد
دورها گردباد است
موهایم می پیچد به دور حواس تو...
قطب نما، دور این عقربه ی  گرد سرگیجه می گیرد
شمال خیس این ناف
جنینی
دورها
جنینی....
 
          از کتاب عکس فوری عشقبازی   
  2006, Glendale

No comments: