Wednesday, July 18, 2012

روز شیدایی


بعضی روزها نام دارند. دوازدهم اسفند تنها روزیست که به نام من است. برای همین کلام کم می آورد مرا. برای شمع های فوت نکرده، برای دوستان اینجایی، برای عشق های صمیمی، برای دوستان روان تر از آبم، برای خانه ای که دلم برایش تنگ است، برای همه کسانی که جایشان گذاشتم در زمان، برای کسانی که دلتنگم هستند، برای کسانی که دلتنگشان هستم، این عکس ها می گذارم به یادگار.م

همهمه چرخ خیاطی روزها را زیگزاگ می زند
همیشه از مرز آبان که می گذری
باد به تو خیانت می کند
گوش کن
دستی در گلوی پاییز خش خش می کند
عکس را برگردان
پشت برچسب آن یادگاری نوشته ام.م

"بریده ای از شعر یادگاری دستی در گلوی پاییز" از کتاب عکس فوری عشقبازی


Art museum, Washington D.C, 2010
My last Birthday, Journalist Conference at University of Maryland, 2010Lecture and Poetry Reading at university of Maryland,8 March.Me with My BrotherMe with Barbod, 2011
Baltimore, January 2011Indiana police, 2007Manhattan Beach, Me, Barbod and LailaMansour Khaksar, me, Abbas Safari, Partow Nori Ala, Majid nafisi and sholeh Wolpe, Poetry reading and lecture, U.C.L.A, 2009Partow Noriala, Fariba Sedeghim and Me, Conference ISIS, Santa Monica 2010,Conference ISIS, Santa Monica 2010

Dr Karimi Hakkak, Majid Nafisi, Partow Nori Ala, Fariba Sedeghim,Me and Alireza Tabib Zadeh...My Class at University of Maryland.Me and LailaShahrnoosh parsipor, Jila Kashef, F.S and Me.

No comments: