Wednesday, November 17, 2010

Poetry in Pictures

Fall 2010, Maryland
Photo by Sheida Mohamadi


به آنهایی که هنوز در لحظه زندگی می کنند.م

عکاس نیستم اما همیشه دلم می خواسته شوق دیدن لحظه ای که از دست می رود را جایی ثبت کنم. در خاطره ام، در شعر یا در عکس. این پاییز دیوانه هم، قسمت این چند لحظه شد. جهانشاه جاوید عزیز را که در کنفرانس حقوق بشر دیدم خواست دیوانگی این لحظه ها را با خوانندگان سایت ایرانیان تقسیم کنم. این هم سهم کسانی که هنوز پاییز به شوقشان می آورد.م

No comments: