Friday, November 26, 2010

عصر بخیر جمعه های مخدوش

بیست و پنج نوامبر برابر با چهارم آذرماه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. به همین مناسبت شعر "عصر بخیر جمعه های مخدوش" را در سایت اخبار امروز بخوانید. م

عصر بخیر جمعه های مخدوش!
که از خیابان ولیعصر
تا میدان ونک
میان چانه زنی شبانه
تا لکه های سرخ جا مانده
کش می آیید! ..م

ادامه را در سایت اخبار امروز بخوانید.م

No comments: