Sunday, September 12, 2010

بوسه


National Gallery, Washington D.C
Photo By Sheida Mohamadi


سراغ مرا از نامه ها نگیر
از پرنده های سفید کاغذهایت
که هیچوقت نپریدند
از برهوت بنفش تنم
که درزهای مچاله شده اش را
این ابرهای ساکت پر کردند.م

...

ادامه شعر بوسه را در شماره هفتم نشریه تاسیان بخوانید.
تاسیان این شماره به سردبیری مهناز یوسفی با اشعارمتفاوتی به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی منتشر شد.م

No comments: