Saturday, August 7, 2010

جیب های خالی کانگورو

Ojai, Photo by Sheida Mohamadi

شماره 75 مجله بخارا ، ویژه نامه سیمین دانشور منتشر شد. در این شماره شعر "جیب های خالی کانگورو" از شیدا محمدی هم به چاپ رسیده است که با هم می خوانیم.م


پسرم کانگوروست ! م
وقتِ هوشیاری دنبال بازیافتِ پدرش می گردد
او که قکر می کند برای خودش مردی شده
مرا در کیسه اش می گذارد
در آتشدان اسپند
در چرخ و فلک شهر
و دور دنیا می گرداند
می گرداند
می گرداند. مپسرم کانگوروست ! م
وقتِ آشتی
مرا می برد به مک دونالد
والت دیزنی
پارک جمشیدیه، شهر بازی ، لاس وگاس
او مرا میانِ کیف و کتاب و مشق هایش جا می گذارد . م
عصر ها فوتبال بازی می کند
هری پاتر می بیند
و مرا مثل مهره های شطرنج
در فصل هایش جابجا می کند.مپسرم کانگوروست !م
وقتِ قهر
مرا از کیسه اش دور می اندازد
دور می اندازد
دور می اندازد
و من بی شناسنامه و سند عقد
جیب همه مردان را می گردم
تا شبیه اش را دوباره پیدا کنم ! م

No comments: