Saturday, May 8, 2010

به منصور خاکسار

که همیشه درگوشه های مهربانی، پنهان استزیر بوته های شب مُر مُر گربه ها و قطره قطره ماه

هوا دیوانه و زار
آب با درخت هایش گریه می کند
کلمه ها رفتنت را فهمیده اند...

ادامه این شعر را در رندان بخوانید.

No comments: