Tuesday, October 28, 2008

ترجمه شعر شیدا محمدی به سوئدی

ترجمه شعر های شیدا محمدی به سوئدی، توسط سهراب رحیمی-شاعر.م

ماه میان کرکره
تکه تکه می شد
و حرفهای تو در دهان من.م
...
ادامه شعر ها را می توانید در سایت صحنه ها بخوانید.م

No comments: