Thursday, March 31, 2016


ای زردهای خوشرنگ
ای زردهای رونده در رگ و پی من
ای زردهای محتاط
زردهای کشدار و کشنده در جان من
باز گردید به بطن تاریک و خاموش من
 به بطن پر تپش من
.بطن پر امید من 
 ای زردهای شادخوار، شادنوش، شادکام
.باز آیید در جان عاشق من

No comments: