Sunday, January 30, 2011

روزنامه فرهیختگان

شعر ترادی دوباره دست هایم می لرزند در شماره 481 روزنامه فرهیختگان روز شنبه 9 بهمن 89 مصادف با 29 ژانویه 2011.م


وقتی فنجانِ چای

کلاغ نگاهم می کند

گلویم مزه ی قار قار می گیرد

ساعت با منقار سیاه

تا صبح

ساعت با منقار سیاه

تا صبح

ساعت....

و تلفن سرسام می گیرد از سکوت

من از تو کبود می شوم.


No comments: