Saturday, April 30, 2011


Sunday, April 24
گفتم که خطا کردی و تدبیر... نه این بود

گفتا ... چه توان کرد که تقدیر ... چنین بود

گفتم که خدا داد ... مرادت ... به وصالش

گفتا ... که مرادم به وصالش ... نه همین بود

گفتم که قرین بدت... افکند ... بدین روز

گفتا ... که مرا ... بخت بد خویش ... قرین بود

گفتم ... ز من ای ماه ... چرا ... مهر بریدی ؟

گفتا ... که فلک ... با من بد مهر ... به کین بود

گفتم که بسی ... جام طرب ... خوردی از این پیش

گفتا ...که شفا ...در قدح بازپسین ... بود

گفتم که تو ای عمر ... چرا زود برفتی ؟

گفتا که چه توان کرد مگرعمر ... همین بود

گفتم که بسی خط خطا ... بر تو ... کشیدند

گفتا ... همه آن بود ... که بر... لوح جبین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود ... چنین زود

گفتا ... که مگر ... مصلحت وقت ... چنین بود

گفتم که ز حافظ ... به چه حجت ... شده ای دور ؟!

گفتا ... همه وقت مرا ... داعیه... این بود .

No comments: